آمار جستجو برای ماه 02

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:جوادی، فتح‌اله، سردبیر و مدیر مسئول‌112.50%0.00
2author_keyword:شهیدی، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر112.50%0.00
3author_keyword:مسعودی، عباس، ۱۲۷۵ - ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول‌112.50%0.00
4author_keyword:مسعودی، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول‌112.50%0.00
5author_keyword:کردبچه، حسین،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر112.50%0.00
6dateIssued_keyword:1320112.50%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
8subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌112.50%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00