آمار جستجو برای ماه 04

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:جوادی، فتح‌اله، سردبیر و مدیر مسئول‌19.09%0.00
2author_keyword:شهیدی، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر19.09%0.00
3author_keyword:مسعودی، عباس، ۱۲۷۵ - ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول‌19.09%0.00
4author_keyword:مسعودی، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول‌19.09%0.00
5author_keyword:کردبچه، حسین،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر19.09%0.00
6dateIssued_keyword:132019.09%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true19.09%0.00
8subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌19.09%0.00
9داستان19.09%5.00
10شعر19.09%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11100.00%0.00