شعله‌

 

شماره اول سال اول روزنامه شعله روی یک ورق بزرگ با چاپ سربی در طهران طبع و در تاریخ دوشنبه ۲۰ رمضان ۱۲۴۱ قمری مطابق ۱۷ ثور ۱۳۰۲ شمسی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (م - ی - طهرانی زاده) منتشر شده است. در عنوان روزنامه شعله بدین قسم معرفی شده:( روزنامه ایست اجاماعی طرفدار زحمت‌کشان) و در زیر نام آن (شعله) این عبارت درج است: ( برای اتش زدن خرمن ارتجاع است.) قیمت روزنامه یکساله داخله ۸۰ قران؛ خارجه ۷۵   ۹۰ قران شش ماهه ۴۵ قرن و ۵۰ قران بری زحمت کشان سک ساله ۴ تومان؛ شش ماهه ۲۵ قران تک شماره ۶ شاهی. مقاله افتتاحی شعله تحت این عناوین است: انتخابات!! حکومت نظامی - دسایس اجنبی. مندرجات شماره اول اخبار داخله به تفصیل است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • شعله.شماره 1 

    طهرانی‌زاده، یدالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1341-09-20)

  • شعله.شماره 2 

    طهرانی‌زاده، یدالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1341-09-29)