آمار جستجو برای طوفان نوح‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:[1328 TO 1329]214.29%0.00
2dateIssued_keyword:[1330 TO 1339]214.29%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
4author_keyword:قائم‌مقامی، حسن‌علی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌17.14%0.00
5author_keyword:ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌17.14%0.00
6subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
7subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
10subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00