آمار جستجو برای میزان

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1328212.50%0.00
2dateIssued_keyword:1329212.50%0.00
3dateIssued_keyword:1330212.50%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true212.50%0.00
5author_keyword:مجلسی‌پور، مهدی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌16.25%0.00
6author_keyword:م‍ج‍ل‍س‍ی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.25%0.00
7subject_keyword:اصفهان -- اوضاع اجتماعی -- نشریات ادواری‌16.25%0.00
8subject_keyword:اص‍ف‍ه‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.25%0.00
9subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت. قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌16.25%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌. ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.25%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
16100.00%0.00