مرور اطلاعات جبهه‌ بر اساس موضوع "جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- نشریات ادواری"