ات‍ح‍اد

 

روزنامه اتحاد در سال ۳۰۰ شمسی در طهران بطور روزانه تأسیس و به مدیری (سید کاظم خان سرکشیک زاده) معروف به اتحاد، مدتی منتشر می‌شده است اتحاد یک بار توقیف و در دلو سال ۳۰۰ از توقیف خارج شده است. مدیر اتحاد بعدا روزنامه دیگری بنام (امید) در طهران منتشر کرد.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ات‍ح‍اد.شماره 145 

    سر‌کشیک‌زاده، مدیرمسئول و سردبیر (م‍طب‍ع‍ه‌ ب‍وس‍ف‍ور, 1301-01-22)