آمار جستجو برای اتحاد

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌323.08%0.00
2author_keyword:سر‌کشیک‌زاده، مدیرمسئول و سردبیر215.38%0.00
3dateIssued_keyword:1301215.38%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true215.38%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌215.38%0.00
617.69%847.00
7اتحاد17.69%21.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
13100.00%0.08