ع‍ظم‍ت‌ ش‍رق‌

 

روزنامه عظمت شرق در سال ۱۳۰۳ شمسی در تهران به طور هفتگی تأسیس و منتشر شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ع‍ظم‍ت‌ ش‍رق‌.شماره 1 

    خ‍داب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ گ‍وه‍ر‌خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍ر، ص‍اح‍ب‌ ام‍تیاز و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1342-12-18)