عظمت شرق‌

 

روزنامه عظمت شرق در سال ۱۳۰۳ شمسی در تهران به طور هفتگی تأسیس و منتشر شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه