ج‍ن‍ات‌ ع‍دن‌

 

روزنامه جنات عدن در طهران به صاحب امتیازی و مدیر مسؤلی «معین الاسلام حایری» تاسیس و شماره اول آن در چهار صفحه به قطع بزرگ. با چاپ سربی در مطبعه «نهضت شرق» طبع و در تاریخ دوشنبه ۷ شوال المکرم ۱۳۴۲ قمری منتشر شده است محل اداره: کوچه جارچی باشی نمره ۱۸ قیمت اشتراک سالیانه ۸ تومان، شش ماهه ۴ تومان و نیم، خارجه ده تومان. تکشماره ۶ شاهی. اعلانات صفحه یک و دو سطری دو قران و ۳۰ شاهی، صفحه ۳ سطری ۳۰ شاهی؛ صفحه ۴ سطری یک قران. اسم روزنامه «جنات عدن» به خط نسخ درشت چاپ شده و بالای آن طرز انتشار روزنامه «یومیه» قید گردیده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ج‍ن‍ات‌ ع‍دن‌.شماره 1 

    م‍ع‍ی‍ن‌‌الاس‍لام‌‌ح‍ای‍ری‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ش‍رق‌, 1342-10-07)