آمار جستجو برای نسیم شمال‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1228.57%1655.50
2تبدیل اوراق قرآن به کاغذقمار114.29%0.00
3ترکمان114.29%0.00
4دارالمجانين114.29%0.00
5نسیم شمال114.29%89.00
6نفت114.29%50.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.29