ب‍در

 

روزنامه بدر در طهران به مدیر مسؤلی و صاحب امتیازی «سبک پیما» و سردبیری «محمد-جناب‌زاده» در چهار صفحه به قطع بزرگ در مطبعه سربی «ایران شرکت رفقا» هفته‌ای یک شماره، روزهای جمعه؛ طبع و منتشر شده و شماره پنجم سال اول بدر در تاریخ ۲۱ ذیحجه ۱۲۳۹ قمری مطابق سوم برج سنبله ۱۳۰۰ شمسی و ۲۶ اوت ۱۹۲۱ میلادی توزیع گردیده است. محل اداره: طهران. خیابان ناصریه شمس‌العماره. عنوان تلگرافی: بدر. قیمت اشتراک یک ساله ۵۰ قران؛ شش ماهه ۳۰ قران، خارجه ۶۰ و ۳۵ قران. تک نمره ۷ شاهی در بالای اسم روزنامه که بدین شکل «بدر ۱۳۳۹» رسم شده، این کلمات:«دین و وطن. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» و درزیر آن جمله: «الدین والملک توامان» چاپ شده است. در زیر عنوان، در ضمن یک سطر روزنامه بدین قسم معرفی گردیده است «جریده بدر مستقل الافکار است و در قسمت‌های دیانتی - تاریخی-ادبی - سیاسی - اخلاقی-فکاهی و بر منافع عمومی وطن سخن می‌راند.» مندرجات بدر پس از سرمقاله که در شماره پنجم به عنوان «موقع مهم است بیدار باشیم» و در شماره دهم به عنوان «پرگرام دولت مطالعات نمایندگان عقاید ما» نوشته شده عبارت است از اخبار داخله، اخبار خارجه، یکی دو مقاله و چند شعر به عنوان ادبیات.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ب‍در.شماره 3 

    س‍ب‍ک‌‌پ‍ی‍م‍ا، ح‍س‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ج‍ن‍اب‌زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۷۶ - ، س‍ردب‍ی‍ر ([ب‍ی‌ن‍ا], 1339-12-07)