آمار جستجو برای سال 1350 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ب‍رزی‍ن‌، م‍س‍ع‍ود‏‫، ‏‫۱۲۹۹ -‏‬ ‏ ۱۳۸۹.‬، سردبیر125.00%0.00
2author_keyword:ن‍ارای‍ن‌ م‍ات‍ور، م‍ه‍ت‍اب‌، سردبیر125.00%0.00
3dateIssued_keyword:1350125.00%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true125.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
4100.00%0.00