آمار جستجو برای سال 1386 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:صفی زاده، محمد، صاحب امتیاز و مدیرمسئول225.00%0.00
2author_keyword:گرشاسبی، غفور، صاحب امتیاز و مدیرمسئول225.00%0.00
3dateIssued_keyword:1386225.00%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true225.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00