مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول"

  • اطاق تجارت.شماره 153-154 

    مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1315-12)