آمار جستجو برای سال 1325 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ک‍ی‍ان‍وری‌، ن‍ور‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۴ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از116.67%0.00
2dateIssued_keyword:1325116.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
4subject_keyword:ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌116.67%0.00
5subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌116.67%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00