آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
بشر.شماره ...40

کل بازدید‌ها در هر ماه

July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020January 2021
بشر.شماره ...001210594

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
1010999-82-35958-05-1325-09-17-S-000001_Compressed.pdf22

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها