آمار جستجو برای سال 1393 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:صفی‌زاده، محمد، صاحب امتیاز و مدیرمسئول133.33%0.00
2dateIssued_keyword:1393133.33%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true133.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
3100.00%0.00