آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
119394.35%0.60
2has_content_in_original_bundle_keyword:true18734.21%0.00
3subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌15933.58%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌9752.19%0.00
5کیهان6571.48%0.44
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌5161.16%0.00
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌4911.10%0.00
8author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د‌طاه‍ر، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌4661.05%0.00
9subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ق‍رن‌ ۱۳-- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌4481.01%0.00
10اطلاعات3670.82%0.64

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
44531100.00%0.26