آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true26634.44%0.00
222773.80%0.63
3subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16062.68%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌9751.63%0.00
5کیهان7941.32%0.70
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌5890.98%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌5160.86%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌4970.83%0.00
9author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د‌طاه‍ر، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌4660.78%0.00
10اطلاعات4570.76%0.63

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
59973100.00%0.29