آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true40534.07%0.00
237593.78%0.96
3subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16211.63%0.00
4کیهان13161.32%0.64
5subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌13021.31%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌9790.98%0.00
7subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌9290.93%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی8950.90%0.00
9اطلاعات8160.82%0.55
10subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌7860.79%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
99506100.00%0.32