آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true17539.27%0.00
2subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌15057.96%0.00
3subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌9324.93%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌5012.65%0.00
5author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د‌طاه‍ر، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌4612.44%0.00
64582.42%0.62
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌4562.41%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ق‍رن‌ ۱۳-- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌4402.33%0.00
9dateIssued_keyword:[1292 TO 1299]2641.40%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌2501.32%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18914100.00%0.17