آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true36844.24%0.00
235954.14%0.86
3subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16071.85%0.00
4کیهان11761.35%0.63
5subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌11111.28%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌9751.12%0.00
7subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌7710.89%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی7080.81%0.00
9subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌6600.76%0.00
10اطلاعات6490.75%0.59

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
86892100.00%0.30