آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true69995.93%0.00
240133.40%1.21
3subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌20411.73%0.00
4subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16421.39%0.00
5subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌15851.34%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی15421.31%0.00
7کیهان15001.27%0.61
8subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌12771.08%0.00
9subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری12541.06%0.00
10subject_keyword:ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌11530.98%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
118110100.00%0.33