مرور بر اساس پدیدآور "Mahrizi , Mahdi"

  • حکومت اسلامی [مجله]. شماره 41 

    Mahrizi , Mahdi؛ امینی ،ابراهیم ، ۱۳۳۸ -‬ ، مدیر مسئول؛ مهریزی ، مهدی ، ۱۳۴۱ -‬ ، سردبیر ([مجلس خبرگان رهبری], 1385-09)