سنا (سامانه نشریات ایران): Recent submissions

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 50192

 • بهلول.شماره 34 

  پارسی، اسد‌الله، مدیرمسئول؛ عراقی، علی، مدیرمسئول؛ معمار، حسن، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1330-01-01)

 • اطلاعات جوانان.شماره 14 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-12-21)

 • اطلاعات جوانان.شماره 9 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-11-16)

 • اطلاعات جوانان.شماره 8 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-11-09)

 • اطلاعات جوانان.شماره 7 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-11-02)

 • اطلاعات جوانان.شماره 6 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-10-25)

 • اطلاعات جوانان.شماره 5 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1337-10-18)

 • اطلاعات جوانان.شماره 18 

  Ahrar ,Ahmad؛ احرار ، احمد ، ۱۳۱۳ - ، سردبیر؛ صدر حاجسیدجوادی ، حسن ، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸ ، سردبیر؛ فرازمند ، تورج ، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬ ، صاحبامتیاز ، مدیر مسئول (موسسه اطلاعات, 1338-01-26)

 • تحقیق در مبدأ آفرینش.شماره 4 

  پدیدآور نامشخص ([چاپ مشعل آزادی], 1343-11)

 • تحقیق در مبدأ آفرینش.شماره 2 

  پدیدآور نامشخص ([چاپ مشعل آزادی], 1342-09)

 • آلبوم توفیق.شماره 13 

  پدیدآور نامشخص ([بی‌نا], 1351-02-10)

 • آلبوم توفیق.شماره 12 

  پدیدآور نامشخص ([بی‌نا], 1351-02-03)

 • ادب.شماره 180 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-12-29)

 • ادب.شماره 179 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-01-19)

 • ادب.شماره 178 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-01-05)

 • ادب.شماره 46 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323)

 • ادب.شماره 175 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-10)

 • ادب.شماره 174 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-01)

 • ادب.شماره 173 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-11-13)

 • ادب.شماره 172 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-11-04)