مرور بر اساس پدیدآور "Nasr , Seyyed Hossein"

  • جاویدان خرد [مجله].شماره 2 

    Nasr , Seyyed Hossein؛ شریفی ، هادی ، مسئول نشر؛ نصر ، سیدحسین ، ۱۳۱۲ - ، گردآورنده (انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران, 1355-09)