آمار جستجو برای روز نو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1357214.29%0.00
2dateIssued_keyword:2537214.29%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
4author_keyword:احمدی، عبد‌الغفار، ۱۳۱۱ - ، مدیرمسئول‌17.14%0.00
5author_keyword:اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍د‌ال‍غ‍ف‍ار، ۱۳۱۱ - ، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌17.14%0.00
6author_keyword:محمودی، منوچهر، سردبیر17.14%0.00
7author_keyword:م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، س‍ردب‍ی‍ر17.14%0.00
8subject_keyword:سوادآموزی -- ایران -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
9subject_keyword:س‍وادآم‍وزی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
10subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00