اطلاعات

 

روزنامه اطلاعات به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (عباس مسعودی)در تهران تأسیس و شماره اول آن عصر یکشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۰۵ شمسی مطابق ۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ قمری روی یک ورق بزرگ که در مطبعه سربی (روشنائی) چاپ شده؛ منتشر شده است در بدو تأسیس اطلاعات به وسیله (مرکز اطلاعات ایران) که مؤسسه‌ای برای نشر مطبوعات فارسی در تهران بوده و آقای عباس مسعودی نیز در آن عضویت داشته نشر می‌شده و در شماره اول هم این موضوع تصریح شده یعنی در زیر اسم صاحب امتیاز و مدیر نوشته شده: «ناشر: مرکز اطلاعات ایران» روزنامه اطلاعات یکی از روزنامه‌های کثیر الانشار و متنوع و مفید ایران است و کمتر روزنامه، به غیر از چند روزنامه دولتی که درزمان ناصرالدین شاه منتشر می‌شد؛ از قبیل وقایع اتفاقیه؛ اطلاع؛ ایران؛ تاکنون مانند اطلاعات بدون وقفه و تعطیل انتشار یافته است. روش ملایم و سبک متین اطلاعات سبب گردیده که از به دو تأسیس تاکنون (شهریور ۱۳۲۰ شمسی) فقط یک بار؛ بعد از وقایع ۱۷ آذر ۱۳۲۱ برای مدت چهل و سه روز توقیف و باز مجددا منتشرگردد توقیف جراید نیز در این موقع به علت پیش آمد وقایع ۱۷ آذر طهران بود و تمام جراید طهران از انتشار ممنوع گردیده و منحصرا یک روزنامه از طرف دولت منتشر می‌شد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اطلاعات.شماره 3186 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مؤسسه اطلاعات, 1316-04-17)

 • اطلاعات.شماره 75 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مؤسسه اطلاعات, 1316-04-17)

 • اطلاعات.شماره 74 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مؤسسه اطلاعات, 1316-04-16)

 • اطلاعات.شماره 3184 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مؤسسه اطلاعات, 1316-04-15)

 • اطلاعات .شماره 209 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مؤسسه اطلاعات, 1306-02-18)

 • اطلاعات.شماره 2 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-05-19)

 • اطلاعات.شماره 3 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-05-20)

 • اطلاعات.شماره 174 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-22)

 • اطلاعات.شماره 173 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-21)

 • اطلاعات.شماره 172 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-19)

 • اطلاعات.شماره 171 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-18)

 • اطلاعات.شماره 170 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-17)

 • اطلاعات.شماره 169 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-16)

 • اطلاعات.شماره 168 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-15)

 • اطلاعات.شماره 167 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-14)

 • اطلاعات.شماره 166 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-11)

 • اطلاعات.شماره 165 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-10)

 • اطلاعات.شماره 84 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-09-01)

 • اطلاعات.شماره 164 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-09)

 • اطلاعات.شماره 163 

  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مؤسسه اطلاعات, 1305-12-08)

View more