مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "بگلری، مهدی، صاحب امتیاز"