آمار جستجو برای سال 1344 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍د‌ال‍غ‍ف‍ار، ۱۳۱۱ - ، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌125.00%0.00
2dateIssued_keyword:1344125.00%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true125.00%0.00
4subject_keyword:س‍وادآم‍وزی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌125.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
4100.00%0.00