مرور سال 1333 ش. بر اساس موضوع "نشریات ادواری فارسی‌"

  • پاسارگاد.شماره 90 

    زال‌پور، عبدالحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (چاپ موسوی, 1333-06-22)

  • پاسارگاد.شماره 91 

    زال‌پور، عبدالحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (چاپ موسوی, 1333-06-29)