پ‍ی‍اده‌‌ ن‍ظام‌

 

شماره اول سال اول مجله پیاده نظام، در تهران در سال ۱۳۱۵ش. منتشر شده است. انتشار این مجله از طرف «اداره تعلیمات پیاده نظام» بوده و در عنوان مجله «مرکز انتشار اداره تعلیمات پیاده» قید شده است. مندرجات مجله پیاده نظام کاملا فنی و مربوط به امور نظامی است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more