پیاده نظام‌

 

شماره اول سال اول مجله پیاده نظام، در تهران در سال ۱۳۱۵ش. منتشر شده است. انتشار این مجله از طرف «اداره تعلیمات پیاده نظام» بوده و در عنوان مجله «مرکز انتشار اداره تعلیمات پیاده» قید شده است. مندرجات مجله پیاده نظام کاملا فنی و مربوط به امور نظامی است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • پیاده نظام.شماره 10 

    اداره تعلیمات پیاده نظام253797 (اداره تعلیمات پیاده‌نظام، مرکز انتشارات, 1320-07-nd)

  • پیاده نظام.شماره 9 

    اداره تعلیمات پیاده نظام253797 (اداره تعلیمات پیاده‌نظام، مرکز انتشارات, 1320-06-nd)