آمار جستجو برای پیک‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1329320.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true320.00%0.00
3author_keyword:روشن‌ضمیر، مهدی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌213.33%0.00
4subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌213.33%0.00
5subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌213.33%0.00
6author_keyword:روش‍ن‌ض‍م‍ی‍ر، م‍ه‍دی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.67%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.67%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.00