آمار جستجو برای لواء بین‌النهرین‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ادی‍ب‌ال‍س‍ادات‌ ق‍ه‍اری‌، مدی‍رم‍س‍ئ‍ول‌211.11%0.00
2author_keyword:ش‍راف‍ت‌، ع‌.، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از211.11%0.00
3dateIssued_keyword:1302211.11%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true211.11%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ع‍راق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌211.11%0.00
6subject_keyword:ع‍راق‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌211.11%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ع‍رب‍ی‌211.11%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌211.11%0.00
9نام ونام خانوادگی مردمان طالقان211.11%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00