سال 1353 ش.

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • تماشا.شماره 204 

    قطبی، رضا، ۱۳۱۸ -‬101869، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ سازگار، ژیلا، ۱۳۲۲ -67486، سردبیر (سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران‌, 1353-12-26)