چهره‌نما

 

روزنامه مصور چهره نما در قاهره مصر به مدیری «حاج میرزا عبدالمحمد» و پس از فوت نامبرده به مدیری فرزندش مودب‌زاده ایرانی تاسیس و در سال ۱۳۲۳ قمری منتشر شده است. اولین شماره منتشره در قاهره در تاریخ دهم رمضان ۱۳۲۳ قمری مطابق ۷ اکتبر ۱۹۰۵ میلادی است. و این شماره مطابق شماره سوم سال دوم و شماره مسلسل ۲۷ روزنامه است. شماره مذکور در ۱۶ صفحه به قطع خشتی و با چاپ سربی طبع شده و به وضع سابق انتشار یافته است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • چهره‌نما.شماره 19 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-11-15)

 • چهره‌نما.شماره 20 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-12-01)

 • چهره‌نما.شماره 15 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-09-01)

 • چهره‌نما.شماره 16-17 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-09-15)

 • چهره‌نما.شماره 18 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-11-01)

 • چهره‌نما.شماره 14 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-08-15)

 • چهره‌نما.شماره 11 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-06-20)

 • چهره‌نما.شماره 13 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-08-01)

 • چهره‌نما.شماره 12 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-07-06)

 • چهره‌نما.شماره 6-7 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-04-15)

 • چهره‌نما.شماره 9-10 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-06-01)

 • چهره‌نما.شماره 8 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-05-01)

 • چهره‌نما.شماره 4-5 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-04-01)

 • چهره‌نما.شماره 3 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-03-01)

 • چهره‌نما.شماره 2 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-02-01)

 • چهره‌نما.شماره 1 

  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1346-01-01)