مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "عابدی شمس آبادی، محمود، صاحب امتیاز"