آمار جستجو برای مجلس‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true320.00%0.00
2subject_keyword:ای‍ران‌. م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌320.00%0.00
3author_keyword:طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ص‍ادق‌،۱۲۶۰ ؟ - ، م‍دی‍ر213.33%0.00
4author_keyword:کاشانی، یحیی، مدیر213.33%0.00
5dateIssued_keyword:1325213.33%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌213.33%0.00
7روزنامه خورشید16.67%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.20