آمار جستجو برای سال 1303 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:م‍ی‍ک‍ده‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۷۹-135383، مدیر مسئول120.00%0.00
2author_keyword:ن‍ظام‌ وف‍ا، ۱۲۶۷-۱۳۴۳.138654، صاحب‌امتیاز120.00%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00
4subject_keyword:ادبیات -- -- نشریات ادواری--340727120.00%0.00
5subject_keyword:علوم انسانی-- -- نشریات ادواری--331606120.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.00