مرور ماه 12 بر اساس موضوع "حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی، فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات"