اطاق تجارت‌

 

مجله اطاق تجارت به مدیر مسئولی آقای (عباس مسعودی) مدیر روزنامه اطلاعات و اطلاعات هفتگی، در تهران تأسیس و شماره اول آن در ۱۵ آبان ماه ۱۳۰۸ شمسی منتشر شده است. مقاله افتتاحی شماره اول بدین قسم شروع می‌شود:«ترقیات و سعادت حقیقی ملت و مملکت را تجارت تضمین می‌نماید اساس و شالوده تشکیلات هر مملکت ترقی تعالی هر ملت مستقیما منوط و مربوط به تجارت است» این شماره به ضمیمه صفحات اعلان آن جمعا ۵۶ صفحه به قطع بزرگ وزیری متوسط است. مجله مذکور که ارگان اطاق تجارت طهران بوده و در پشت جلد آن تصویر اطاق تجارت چاپ شده، قبل از این تاریخ به نام (راهنمای تجارتی ایران) به مدیری (فرخ دین پارسای) منتشر می‌شد و در این تاریخ به علل و جهاتی که ذیلا بدان اشاره کرد؛ آقای فرخ دین پارسای، از اداره امور مجله کناره گرفته و مجله دیگری به نام (عصر جدید) جداگانه و بدون ارتباط و بستگی به اطاق تجارت منتشر نموده و از این رو اطاق تجارت طهران ناچار به انتشار مجله‌ای به نام مذکور شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اطاق تجارت.شماره 194 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-09-30)

 • اطاق تجارت.شماره 192 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-08-30)

 • اطاق تجارت.شماره 191 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-08-15)

 • اطاق تجارت.شماره 190 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-07-30)

 • اطاق تجارت.شماره 189 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-07-15)

 • اطاق تجارت.شماره 187-188 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-06)

 • اطاق تجارت.شماره 186 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-05-30)

 • اطاق تجارت.شماره 185 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-05-15)

 • اطاق تجارت.شماره 184 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-04-30)

 • اطاق تجارت.شماره 180 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-02-30)

 • اطاق تجارت.شماره 179 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-02-15)

 • اطاق تجارت.شماره 178 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-01-30)

 • اطاق تجارت.شماره 177 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1317-01-15)

 • اطاق تجارت.شماره 176 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-12-30)

 • اطاق تجارت.شماره 175 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-12-15)

 • اطاق تجارت.شماره 174 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-11-30)

 • اطاق تجارت.شماره 173 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-11-15)

 • اطاق تجارت.شماره 172 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-10-15)

 • اطاق تجارت.شماره 171 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-09-30)

 • اطاق تجارت.شماره 170 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، مدیر مسئول؛ خاموشی، علینقی، مدیر مسئول (اطاق تجارت, 1316-09-15)

View more