آشنا

 

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • آشنا.شماره 155 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1388-01)

 • آشنا.شماره 126 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-12)

 • آشنا.شماره 125 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-11)

 • آشنا.شماره 124 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-10)

 • آشنا.شماره 123 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-09)

 • آشنا.شماره 122 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-08)

 • آشنا.شماره 121 

  جزایری، مسعود، ۱۳۳۱ - 38815، مدیر مسئول؛ آقا غفار، علی، ۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت تبلیغات و انتشارات کل سپاه، مدیریت انتشارات, 1384-07)