مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "سپهرکیا، نازیلا، صاحب امتياز"