آمار جستجو برای اراده فارس‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1225.00%423.50
2author_keyword:خ‍اوری‌، اس‍دالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از112.50%0.00
3dateIssued_keyword:1325112.50%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌112.50%0.00
7قشقایی112.50%1.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00