آمار جستجو برای سال 1357 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1116.67%829.00
2author_keyword:سیاح‌زاده، عباس، صاحب امتیاز و مدیرمسئول116.67%0.00
3dateIssued_keyword:1357116.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
5subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌116.67%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.17