ن‍اه‍ی‍د

 

روزنامه ناهید در تهران به مدیری و سردبیری (میرزاابراهیم خان ناهید) تأسیس و در سال ۱۳۰۰ شمسی منتشر شده است. شماره اول ناهید در تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۰۰ انتشار یافته و تا اول دی ماه ۱۳۰۶ جمعا سیصد و یک نمره از آن منتشر شد و در این مدت چند مرتبه توقیف و سه دفعه تحت عنوان (ستاره صبح، افلاک، خلق) انتشار یافته است. ناهید اولین روزنامه کاریکاتوریست که در میان توده مردم رواج پیداکرده و چون مقالات آن به زبان ساده عوام فهم نوشته شده مورد استفاده عموم طبقات بوده است. ناهید یک مرتبه در پایان سال اول توقیف شده و در تاریخ سه شنبه ۲۴ شعبان ۱۳۴۱ مطابق ۲۰ حمل ۱۳۰۲ از توقیف خارج شد و سرمقاله این شماره تحت عنوان (مرام ناهید) چاپ شده و بدین قسم شروع می‌شود: «ناهید یک مرتبه دیگر عرض اندام کرد. برای چه؟ چه مقصودی دارد؟» در این شماره مؤسس و صاحب امتیاز ابراهیم ناهید و مدیر حسن علوی معرفی شده است. در شماره ۱۴ سال دوم که در تاریخ شنبه ۱۷ صفر مطابق ۶ میزان ۱۳۰۲ منتشر شد موجد میرزا ابراهیم خان ناهید و صاحب امتیاز و مدیر (حسین زبده) تعبین گردیده است، و نیز در شماره ۱۴ سال دوم و ۱۵ سال دوم که دارای نمرات مسلسل ۱۹ و ۲۰ است و در تاریخ ۲۹ سرطان و ۵ اسد ۱۳۰۲، منتشر شده موجد ناهید و صاحب امتیاز و مدیر (حسین زبده) معرفی شده است. پس از انتشار شماره ۲۴ - ۲۹ بار دیگر ناهید توقیف شده و به همین مناسبت بس از خروج از توقیف سرمقاله شماره ۲۵ تحت عنوان (ریخت و پاش لوطی گری با توقیف روزنامه ناهید) درج شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 6 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], تاریخ نامش)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 38 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-09-23)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 37 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-09-15)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 35 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-09-08)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 34 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-09-05)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 33 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-09-01)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 30 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-08-21)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 29 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-08-17)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 28 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-08-14)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 27 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-08-10)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 26 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-08-07)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 24 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-07-30)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 21 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-07-19)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 23 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-07-26)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 20 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-07-16)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 19 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-07-12)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 17 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-06-26)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 16 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-06-22)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 15 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-06-19)

 • ن‍اه‍ی‍د.شماره 14 

  ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ ([ب‍ی‌ن‍ا], 1305-06-12)

View more