اقدام [روزنامه]

 

روزنامه اقدام در طهران به مدیری و صاحب امتیازی (عباس خلیلی) تأسیس و در سال ۱۲۹۹ شمسی منتشر شده است روزنامه اقدام؛ از همان آغاز تأسیس، به علت قلم تند و آتشین آقای خلیلی و تظاهر به مخالفت با سیاست بیگانگان در ایران؛ هر چندی یک بار دچار توقیف شده و از این رو در مدت ۲۷ سال بیش از ۱۰۹۸ شماره از آن نشر نشده است. اولین بار که رونامه اقدام توقیف شد در زمان ریاست وزرائی مستوفی الممالک بود و پس از توقیف به جای آن روزنامه بیدار منتشرگشت ولی این روزنامه نیز پس از انتشار چهار شماره توقیف گردید. توقیف اولیه اقدام در برج دلو ۱۳۰۱ انجام‌گرفت است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more