آمار جستجو برای سال 1357 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1357125.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true125.00%0.00
3subject_keyword:ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌125.00%0.00
4subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌125.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
4100.00%0.00