آمار جستجو برای سال 1330 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ام‍ام‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر114.29%0.00
2author_keyword:ش‍ع‍اع‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر114.29%0.00
3dateIssued_keyword:1330114.29%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true114.29%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌114.29%0.00
7subject_keyword:ن‍ف‍ت‌ -- م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌، ۱۳۳۳ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.00