آمار جستجو برای آذربایجان‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:132549.76%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true49.76%0.00
3author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ی‍رزا‌آق‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از37.32%0.00
4author_keyword:ص‍ف‍راف‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌37.32%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌37.32%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌37.32%0.00
724.88%654.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌24.88%0.00
9گرگان24.88%0.00
10author_keyword:تبریزی، میرزا‌آقا، صاحب امتیاز12.44%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
41100.00%0.22