آمار جستجو برای دموکراسی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌220.00%0.00
2dateIssued_keyword:1302220.00%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true220.00%0.00
4subject_keyword:دم‍وک‍راس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌220.00%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌220.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.00