آمار جستجو برای ماه 04

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1۱250.00%3.50
2125.00%1168.00
3subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌125.00%0.00
4اخبار125.00%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
4100.00%0.00