آمار جستجو برای خبرهای گیلان‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1331214.29%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
317.14%1308.00
4133117.14%16.00
5author_keyword:طهیری، اسمعیل، صاحب امتیاز17.14%0.00
6author_keyword:طه‍ی‍ری‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از17.14%0.00
7subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
9subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌17.14%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00